مرحله اول معاینات ادواری

۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۰:۰۳ 289

قابل توجه همکاران محترم مرحله اول معاینات ادواری(آزمایش خون) در روزهای شنبه ، و یک شنبه مورخ 1401/09/19 و1401/09/20  انجام می گردد. لذا از همکاران محترم خواهشمند است بر اساس جدول زیر  مراجعه نمایند.

محل خدمت

محل مراجعه

تاریخ مراجعه

ساعت مراجعه

ساختمان اداری

ساختمان اداری

شنبه و یک شنبه

19 و20 /9/1401

8:30الی 10 صبح

تعمیر گاه

ساختمان اداری

شنبه و یک شنبه

19 و20 /9/1401

8:30الی 10 صبح

خوراک دام

گاوداری

شنبه و یک شنبه

19 و20 /9/1401

8:30الی 10 صبح

دامداری

گاوداری

شنبه و یک شنبه

19 و20 /9/1401

8:30الی 10 صبح

زراعت

ساختمان اداری

شنبه و یک شنبه

19 و20 /9/1401

8:30الی 10 صبح

گاوداری

گاوداری

شنبه و یک شنبه

19 و20 /9/1401

8:30الی 10 صبح

سایر

گاوداری

شنبه و یک شنبه

19 و20 /9/1401

8:30الی 10 صبح

 

تذکر:

 انجام معاینات جهت کلیه پرسنل الزامی میباشد.بدیهی است عدم شرکت در معاینات منجر به لغو قرارداد خواهد شد.