بازدید وزیر محترم جهاد کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد

۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰۹:۵۲ 60

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی که به منظور بازدید از پروژه های کشاورزی به شهرستان گلپایگان سفر کرده بود امروز از اراضی شرکت سهامی زراعی گلپایگان نیز بازدید نموداند.