بازدید دکتر امانلو از شرکت

۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۲۰:۳۹ 537

بازدید دکتر حمید امانلو، استاد تمام و عضو هیأت علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان به همراه خانم دکتر امیرآبادی فراهانی استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه شهر کرد از واحد گاوداری شرکت سهامی زراعی و سیلوی ذرت علوفه ای این واحد با هدف مشاوره در جهت ارتقاء وضعیت فعلی