برگزاری جلسه کار گروه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان

۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۴:۴۲ 361

جلسه کاگروه کشاورزی ، منابع طبیعی ، آب و خاک شهرستان گلپایگان در مورخ 1402/02/02 در شرکت سهامی زراعی گلپایگان با حضور جمعی از مسئولین شهرستان برگزار گردید