مزایده فروش سیب زمینی رقم جلی

۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰۹:۴۵ 1260

شرکت سهامی زراعی گلپایگان در نظر دارد حدود 200 تن سیب زمینی سورت شده رقم جلی را از طریق مزایده به فروش برساند لذا متقاضیان محترم می توانند جهت بازدید به سردخانه اخوان عبدالهی به نشانی شهرستان دامنه کیلومتر 7 جاده اصفهان مراجعه و جهت ارائه پیشنهاد قیمت حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1401/11/17 به واحد بازرگانی شرکت مراجعه نمایند یا از طریق شماره تماس 03157473025 داخلی 14 اطلاعات تکمیلی را حاصل نمایند.